PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Sobota 19.10.2019 04:53
zítra: Neděle 20.10.2019


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 9.5.2011 13:07      poslední změna: 16.5.2012

Vyhodnocení standardů kvality PID (1. čtvrtletí 2011)

Obsah

Autobusy
Železnice
Přílohy

 

Autobusy

Za 1. čtvrtletí 2011 jsou poprvé zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

Do výsledků za 1. čtvrtletí 2011 se částečně promítla nepříznivá povětrnostní situace během zimního období, která zhoršila zejména přesnost provozu a způsobovala výpadky spojů na linkách. Po roce zkušebního provozu se i při ostrém měření standardů kvality nadále ukazuje mírně pozitivní trend napříč většinou dopravců. Největší výkyvy a tím i nutnost zaměřit se na postupné vyrovnání kvality v celém systému PID vyvstávají zejména u informování cestujících ve vozidlech a na zastávkách, podílu bezbariérových vozidel na linkách včetně garance nízkopodlažních spojů a také ve funkčnosti některých technických zařízení, kterými jsou autobusy vybaveny.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (Jaroslav Štěpánek, STENBUS, PROBO BUS, ABOUT ME a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců 

Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80% a více % standardů) ABOUT ME, ČSAD MHD Kladno, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60% a 80% standardů) BOSÁK BUS, PROBO BUS, Vlastimil Slezák
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40% a 60% standardů) ČSAD POLKOST, ČSAD Střední Čechy, Jaroslav Štěpánek, MARTIN UHER, OAD Kolín
Dopravci s nižší kvalitou (splněno 40% a méně % standardů) Veolia Transport Praha

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel ABOUT ME, OAD Kolín, PROBO BUS
3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS

Poznámky a podrobnosti k jednotlivým standardům

1.1. Plnění grafikonu

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto (bez ohledu na důvod – výpadky zaviněné i nezaviněné dopravcem).
Úroveň náročnosti: 99,9%.

Komentář k 1. čtvrtletí 2011:
Vliv nepříznivé povětrnostní situace během zimního období.

1.2. Dodržení kapacity vozidla

Uvedené hodnoty vyjadřují, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto předepsaným typem vozidla (midibus, standardní, kloubový) a nebyla-li snížena kapacita nasazením menšího vozidla než je předepsáno. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,7%.

Komentář k 1. čtvrtletí 2011:
Závady zejména u nedodržení plánovaného nasazení kloubových autobusů.

2.1. Bezbariérovost vozidel 

Uvedená hodnota vyjadřuje podíl bezbariérově přístupných autobusů ve vozovém parku. Další hodnoty v tabulce vyjadřují podíl bezbariérových spojů garantovaných v jízdních řádech z celkového počtu spojů na městských a příměstských linkách. Pro městské linky je požadována bezbariérovost minimálně u 10% vozidel, u příměstských linek minimálně u 5% vozidel.
Úroveň náročnosti: 10% městské linky, 5% příměstské linky.

Komentář k 1. čtvrtletí 2011:
Údaje o skutečném podílu nízkopodlažních vozidel na výkonech zatím nejsou k dispozici (probíhá úprava vyhodnocovacího softwaru). Pouze 2 ze 13 dopravců zatím nevlastní žádné nízkopodlažní autobusy.

2.2. Garance bezbariérových spojů 

Pokud má dopravce na svých linkách garantované bezbariérové spoje, uvedená hodnota znamená procento plnění dle předepsaného typu vozidla. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,5%.

Komentář k 1. čtvrtletí 2011:
U 5 ze 13 dopravců zatím nejsou v jízdních řádech stanoveny garantované nízkopodlažní spoje. ROPID jedná s dopravci, kteří mají dostatečný počet nízkopodlažních vozidel, o zavedení nebo zvýšení podílu garantovaných spojů. Zlepšení očekáváme od června 2011.

2.3. Obsloužení zastávek 

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (sleduje se, zda řidič správně obsloužil zastávku a zda umožnil odbavení cestujících. Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

Komentář k 1. čtvrtletí 2011:
Od ledna 2011 došlo ke změně systému zastavování v zastávkách na znamení, kdy již není nutné na přijíždějící autobus mávat. Kvůli zaváděcímu provozu a potřebě zažití nového systému pro řidiče i cestující nebyly v 1. čtvrtletí započítány závady způsobené novým systémem zastávek na znamení. Od 2. čtvrtletí 2011 již budou zahrnuty i tyto závady. 

2.4. Doplňkový prodej jízdenek na městských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na městských linkách je ochoten a schopen prodávat jízdenky pro doplňkový prodej). Měřeno v rámci kontrolní činnosti. 

2.5. Prodej jízdenek na příměstských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na příměstských linkách kontroluje a vydává jízdenky oproti předané hotovosti. Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

Komentář k 1. čtvrtletí 2011:
Zjištěnými závadami jsou zejména případy krácení tržeb řidiči, například nevydání jízdenky po převzetí jízdenky od cestujícího. Každý takový zjištěný případ je tvrdě postihován dle sazebníku sankcí. 

2.6. Funkčnost odbavovacího zařízení 

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost označovačů jízdenek včetně správné funkce odbavovacího zařízení na příměstských linkách pomocí fiktivních zákazníků.
Úroveň náročnosti: 95%. 

3.1. Informování ve vozidlech 

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost informačních displejů a linkových orientací, úplnost předepsaných informací o tarifu a přepravních podmínkách či funkčnost hlásiče zastávek. Měřeno fiktivními zákazníky. 
Úroveň náročnosti: 85%.

Komentář k 1. čtvrtletí 2011:
Nejčastějšími závadami jsou nefunkční nebo vypnuté hlásiče zastávek a nesprávná funkce vnitřních informačních displejů (zde se jedná o systémovou závadu, pracuje se na jejím odstranění). U tohoto standardu zatím panuje velký rozptyl plnění mezi jednotlivými dopravci. 

3.2. Informování na zastávkách 

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl zastávek bez závad z celkového počtu kontrolovaných zastávek. Hodnotí se úplnost a správnost předepsaných informací včetně správného umístění na zastávce (jízdní řády, informace o linkách, názvu zastávky nebo o tarifu). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 80%.

Komentář k 1. čtvrtletí 2011:
Nejčastějšími závadami jsou chybějící ochrana jízdních řádů proti povětrnosti a vandalismu a dále chybějící informace o tarifu. Nicméně základní informace pro cestující jsou bez větších závad. I u tohoto standardu zatím panuje velký rozptyl plnění mezi jednotlivými dopravci. 

4.1. Přesnost provozu 

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl spojů provedených v časové toleranci (0 až +179 s) oproti jízdnímu řádu z celkového počtu měřených spojů. Měřeny všechny spoje na základě automatického měření (u 3 dopravců čekáme na zprovoznění automatického sledování polohy). Výsledek může negativně ovlivnit hustota silničního provozu nebo nepřízeň počasí. Nerozlišuje se zavinění / nezavinění dopravcem, z čehož vyplývá, že dopravce nemůže ovlivnit značnou část nevyhovujících situací.
Úroveň náročnosti: 80%.

Komentář k 1. čtvrtletí 2011:
Uvedené hodnoty u Dopravního podniku hl. m. Prahy vyjadřují výsledky manuálního měření na vzorku, u ostatních dopravců se měří všechny spoje pomocí automatického sledovacího systému (nižší hodnoty oproti DP hl. m. Prahy pramení z určité chybovosti měřicího systému a z většího měřicího vzorku). Na přesnost provozu měla negativní vliv zejména nepříznivá povětrnostní situace během zimního období a obecně velká hustota silničního provozu. U třech dopravců ještě nedošlo vlivem technických potíží s instalací sledovacího systému ke sběru dostatečného vzorku dat. U dopravců BOSÁK BUS, MARTIN UHER a PROBO BUS byly výsledky negativně ovlivněny opakovanými uzavírkami silnice mezi Prahou a Štěchovicemi kvůli uvolněnému skalnímu masivu. Výsledné hodnoty standardu vyjadřují reálný provoz a do značné míry neodrážejí snahu dopravce zajistit požadovanou přesnost provozu. V případě eliminace vnějších vlivů, které dopravci nemohou ovlivnit, by byla přesnost provozu výrazně vyšší. 

4.2. Přestupní vazby 

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič dodržel předepsané návaznosti uvedené v jízdním řádu). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

Komentář k 1. čtvrtletí 2011:
Nezjištěny téměř žádné závady. 

5.1. Chování jízdního personálu

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se zejména, zda řidič ve vozidle nekouří). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

Komentář k 1. čtvrtletí 2011:
Nejčastějším prohřeškem je kouření řidičů ve vozidle napříč většinou dopravců. 

5.2. Ústrojová kázeň 

V tomto standardu se hodnotí přijatelnost oděvu řidiče a jeho reprezentativnost vůči cestujícím. Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrolovaných řidičů. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 100%.

Komentář k 1. čtvrtletí 2011:
Standard je nastaven velmi mírně, nesplnění standardu tedy znamená výrazně nepřívětivý vzhled řidiče, byť i v počtech jednotlivců. 

6.1. Čistota vozidel

Standard sleduje několik kritérií (vnější a vnitřní čistota, sedačky, podlaha), z jejichž hodnocení vychází průměrná hodnota čistoty pro každý měřený autobus. Výsledná hodnota vyjadřuje průměrnou čistotu měřených vozidel dopravce. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 80%.

Komentář k 1. čtvrtletí 2011:
I přes zhoršené povětrnostní podmínky během zimního období bez výraznějších závad. 

6.2. Čistota zastávkových zařízení 

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se čistota zastávkového sloupku a čitelnost informačních prvků na zastávce včetně jízdních řádů). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90%.

Komentář k 1. čtvrtletí 2011:
I přes zhoršené povětrnostní podmínky během zimního období bez výraznějších závad. Na čistotu u některých zastávek má negativní vliv jejich umístění blízko neudržovaných komunikací s rušným provozem.

7.1. Rizikové situace

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (rizikové situace jsou závažné technické závady vozidla nebo pochybení řidiče, která mohou ohrozit bezpečnost či zdraví cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

Komentář k 1. čtvrtletí 2011:
Bez zjištěných závad.

8.1. Stáří vozidel – podíl vozidel mladších 12 let

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent vozového parku je ve věku 12 let a méně (čím vyšší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 60%.

Komentář k 1. čtvrtletí 2011:
Většina dopravců standard splňuje, zároveň se však u většiny z nich vyskytují v malém počtu vozidla starší 20 let, která však většinou slouží pouze jako záložní.

8.1. Stáří vozidel – průměrné stáří vozového parku

Uvedená hodnota vyjadřuje průměrné stáří vozového parku dopravce (čím nižší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla. 

 

Železnice

Po loňském zkušebním měření Standardů kvality na železnici bylo nutné před jejich ostrým nasazením provést některé nezbytné úpravy. Změny spočívaly především v úpravě či zpřísnění jednotlivých úrovní náročnosti dle výsledků měření a rozšíření měření na území Středočeského kraje.

Vyhodnocení standardů za první čtvrtletí roku 2011 ukazuje pozitivní vývoj především v kritériích, která jsou ovlivnitelná dopravcem, naopak nedostatky jsou i nadále v oblastech standardů, které jsou v kompetenci státní organizace SŽDC (Správa železniční dopravní cesty). Například nesplněný standard Bezbariérovost stanic a zastávek je možné ovlivnit výhradně výstavbou nových či modernizací stávajících stanic a zastávek. 

celkový počet měřených standardů 18
z toho splněno: 14
z toho nesplněno: 4

Významnou změnou ve standardech bylo rozšíření jejich měření také na území Středočeského kraje, kde se hodnotí výhradně ukazatele spojené s informacemi o PID (informování v železničních zastávkách a stanicích, informování ve vlacích, funkčnost označovačů jízdenek). V hodnocení informovanosti ve vlacích jsou na velmi slušné úrovni vlaky zajíždějící na území hl. m. Prahy, naproti tomu u vlaků provozovaných pouze na území Středočeského kraje jsou v tomto kritériu jisté rezervy a ještě je co zlepšovat.

Dalším nesplněným standardem je informování na zastávkách a stanicích, které se za poslední čtvrtletí pohybuje na hranici 40%, což není nijak dobrý výsledek. Díky předpokládanému dovybavení zastávek a stanic plochami pro adekvátní a kulturní vývěs informací, ale i novým aktivitám Zastávkové služby ROPID, však očekáváme v příštích měsících výrazné zlepšení. Na výsledku se negativně podílí také vandalismus, zvlášť v odlehlých zastávkách (například Praha-Horní Měcholupy, Praha-Stodůlky, Hovorčovice nebo Kladno-Vrapice).

Standard nebyl dodržen také u přípojových vazeb. Na tento stav měly především vliv návaznosti ve stanici Praha-Smíchov, avšak díky vysoké četnosti spojů ve směru na Hlavní nádraží se nejedná o nijak závažný prohřešek.

Rezervy byly zjištěny v hodnocení čistoty stanic a zastávek, kde pořádek udržuje SŽDC. Naopak těsně splněn byl standard v kritériu hodnocení čistoty vozidel. Nepříznivý vliv na dodržování tohoto standardu má hlavně vandalismus, především grafitti.

Závěrem lze říci, že i v prvním čtvrtletí ostrého fungování Standardů kvality v železniční dopravě pokračuje trend mírného zlepšování v oblastech informování ve vlacích, slušné hodnoty vycházejí také v oblasti chování personálu či přesnosti provozu. Ve výsledcích spatřujeme zodpovědný přístup dopravce k dané problematice, nedostatky naopak přetrvávají v plnění standardů, které jsou zčásti v kompetenci SŽDC

Standard kvality Úroveň náročnosti Plnění 1.Q 2011
Plnění odjetých km 99,5 % 99,71 %
Dodržení kapacity vlaku 99,5 % 99,71 %
Bezbariérovost vlaků 60 % 60,53 %
Bezbariérovost stanic a zastávek 25 % 18,00 %
Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích 100 % 100,00 %
Prodej jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách 100 % 100,00 %
Funkčnost označovačů jízdenek 95 % 98,93 %
Informování ve vlacích 90 % 94,90 %
Informování ve stanicích a zastávkách 80 % 39,67 %
Plnění GVD - přesnost provozu 80 % 95,73 % / 99,07 % *
Přípojové vazby 95 % 94,83 %
Chování jízdního a staničního personálu 100 % 100,00 %
Ústrojová kázeň 100 % 100,00 %
Čistota vozidel 80 % 80,40 %
Funkčnost a komfort vozidel 90 % 97,70 %
Čistota stanic a zastávek 80 % 78,83 %
Rizikové situace nestanoveno 100,00 %
Stáří vozidel 60 % 60 % / 0 % / 18 **
* …podíl zpožděných vlaků celkově / z viny ČD
** …plnění standardu / nepřijatelné situace / průměrné stáří vozidel
zelené podbarvení …standard splněn
červené podbarvení …standard nesplněn

 

Přílohy

Tabulky a grafy s podrobným vyhodnocením pro jednotlivé dopravce (průběžně za rok 2011).

About Me 8.2.2012 73.7 Kb Stáhnout
Bosák BUS 8.2.2012 73.7 Kb Stáhnout
ČSAD MHD Kladno 8.2.2012 73.7 Kb Stáhnout
ČSAD Polkost 8.2.2012 73.7 Kb Stáhnout
ČSAD Střední Čechy 8.2.2012 73.7 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy 8.2.2012 73.9 Kb Stáhnout
Jaroslav Štěpánek 8.2.2012 73.8 Kb Stáhnout
Martin Uher 8.2.2012 73.8 Kb Stáhnout
OAD Kolín 8.2.2012 73.7 Kb Stáhnout
Probo BUS 8.2.2012 73.7 Kb Stáhnout
Stenbus 8.2.2012 73.7 Kb Stáhnout
Veolia Transport Praha 8.2.2012 73.8 Kb Stáhnout
Vlastimil Slezák 8.2.2012 73.6 Kb Stáhnout
Všichni dopravci (2011) 8.2.2012 81.8 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (1. čtvrtletí) 6.5.2011 90.5 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (2. čtvrtletí) 15.8.2011 90.9 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (3. čtvrtletí) 1.11.2011 77.4 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (4. čtvrtletí) 7.2.2012 77.2 Kb Stáhnout

Zpět do rubriky: Vyhodnocení