PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Sobota 19.10.2019 03:58
zítra: Neděle 20.10.2019


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 7.5.2013 11:00      poslední změna: 7.5.2013

Vyhodnocení standardů kvality PID (1. čtvrtletí 2013)

Obsah

Autobusy
Železnice
Přílohy

 

Autobusy

V rámci vyhodnocení 1. čtvrtletí 2013 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

Výsledky byly v prvním čtvrtletí roku negativně ovlivněny zhoršenými klimatickými podmínkami a zhoršenou průjezdností komunikací během zimního období. Například u přesnosti provozu se však výsledky u většiny dopravců pohybovaly nad požadovanou úrovní náročnosti.

U většiny dopravců se opět mírně zvýšil podíl nízkopodlažních vozidel, naopak stáří vozového parku se u většiny dopravců lehce zhoršilo. Dopravci se nově porovnávají také podle ukazatele průměrného stáří vozového parku, které by dle platné legislativy nemělo překročit hodnotu 9 let. Čtyři ze třinácti dopravců zatím tuto podmínku nesplňují. Vzhledem k požadavkům cestujících na vyšší podíl garantovaných nízkopodlažních spojů uváděných v jízdních řádech budeme do budoucna požadovat další navýšení počtu těchto spojů v závislosti na dodávkách nových nízkopodlažních vozidel.

U závad, které se týkají chování a činnosti řidičů nesledujeme žádné výraznější výkyvy, nově se (zřejmě v souvislosti se zimním obdobím) ve vyšší míře objevil problém s neotvíráním předních dveří pro nástup na městských linkách.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (PROBO BUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry. 

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80% a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy
ABOUT ME
STENBUS
ČSAD POLKOST
Jaroslav Štěpánek
MARTIN UHER
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60% a 80% standardů) PROBO BUS
OAD Kolín
ČSAD MHD Kladno
ČSAD Střední Čechy
Veolia Transport Praha
Vlastimil Slezák
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40% a 60% standardů) BOSÁK BUS
Dopravci s nižší kvalitou (splněno 40% a méně % standardů)

4 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel ABOUT ME, PROBO BUS, ČSAD POLKOST, OAD Kolín
4 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, Veolia Transport Praha

Poznámky a podrobnosti k jednotlivým standardům

1.1. Plnění grafikonu

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto (bez ohledu na důvod – výpadky zaviněné i nezaviněné dopravcem).
Úroveň náročnosti: 99,8 % městské linky, 99,9% příměstské linky.

Komentář k 1. čtvrtletí 2013:
Plnění standardu bylo negativně ovlivněno zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, u dopravce BOSÁK BUS došlo k výraznějšímu poklesu plnění z důvodu komplikované uzavírky kvůli padajícímu skalnímu masivu v oblasti Třebenic v únoru 2013.

1.2. Dodržení kapacity vozidla

Uvedené hodnoty vyjadřují, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto předepsaným typem vozidla (midibus, standardní, kloubový) a nebyla-li snížena kapacita nasazením menšího vozidla než je předepsáno. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,7 %.

Komentář k 1. čtvrtletí 2013:
Plnění standardu bylo negativně ovlivněno zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, u dopravce BOSÁK BUS došlo k výraznějšímu poklesu plnění z důvodu nesjízdnosti komunikací pro kloubové autobusy na Štěchovicku především v únoru 2013.

2.1. Bezbariérovost vozidel

Uvedená hodnota vyjadřuje podíl bezbariérově přístupných autobusů ve vozovém parku. Další hodnoty v tabulce vyjadřují podíl skutečně provozovaných bezbariérových vozidel a dále podíl bezbariérových spojů garantovaných v jízdních řádech z celkového počtu spojů na městských a příměstských linkách.
Úroveň náročnosti: 20 % městské linky, 10 % příměstské linky.

2.2. Garance bezbariérových spojů

Pokud má dopravce na svých linkách garantované bezbariérové spoje, uvedená hodnota znamená procento plnění dle předepsaného typu vozidla. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,5 %.

Komentář k 1. čtvrtletí 2013:
Tento standard nesplňuje 5 dopravců, každé jednotlivé nesplnění je zároveň postihováno příslušnou sankcí.

2.3. Obsloužení zastávek

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (sleduje se, zda řidič správně obsloužil zastávku a zda umožnil odbavení cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.4. Doplňkový prodej jízdenek na městských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na městských linkách je ochoten a schopen prodávat jízdenky pro doplňkový prodej). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.5. Prodej jízdenek na příměstských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na příměstských linkách kontroluje a vydává jízdenky oproti předané hotovosti. Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.6. Funkčnost odbavovacího zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost označovačů jízdenek včetně správné funkce odbavovacího zařízení na příměstských linkách pomocí fiktivních zákazníků.
Úroveň náročnosti: 95 %.

3.1. Informování ve vozidlech

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost informačních displejů a linkových orientací, úplnost předepsaných informací o tarifu a přepravních podmínkách či funkčnost hlásiče zastávek. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 85 %.

Komentář k 1. čtvrtletí 2013:
Četnější závady se průřezově u většiny dopravců objevují u funkčnosti vnitřních digitálních displejů a také u funkčnosti hlášení zastávek.

3.2. Informování na zastávkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl zastávek bez závad z celkového počtu kontrolovaných zastávek. Hodnotí se úplnost a správnost předepsaných informací včetně správného umístění na zastávce (jízdní řády, informace o linkách, názvu zastávky nebo o tarifu). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 80 %.

Komentář k 1. čtvrtletí 2013:
Zde již k častějším závadám nedochází, u vybraných dopravců stále přetrvává nevyhovující vzhled zastávkových označníků, počet nevyhovujících označníků se však postupně snižuje.

4.1. Přesnost provozu

Uvedené hodnoty vyjadřují procentuální podíl spojů provedených v časové toleranci (0 až +179 s) oproti jízdnímu řádu z celkového počtu měřených spojů. Dále je nově uváděno procento nepřijatelně předjetých spojů, tedy těch, které jedou o více než minutu dříve oproti jízdnímu řádu.
Úroveň náročnosti: 75 % spojů v toleranci, max. 3 % nepřijatelně předjetých spojů.

Komentář k 1. čtvrtletí 2013:
I přes nepříznivé klimatické podmínky nesplnili úroveň náročnosti pouze 3 dopravci. Přesnosti provozu na druhou stranu pomáhala obecně nižší hustota provozu v počátečních měsících roku.

4.2. Přestupní vazby

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič dodržel předepsané návaznosti uvedené v jízdním řádu). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.1. Chování jízdního personálu

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se zejména, zda řidič ve vozidle nekouří). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

Komentář k 1. čtvrtletí 2013:
Nově se do tohoto standardu započítává také neotvírání předních dveří u městských linek i přes požadavek nástupu cestujících těmito dveřmi.

5.2. Ústrojová kázeň

V tomto standardu se hodnotí přijatelnost oděvu řidiče a jeho reprezentativnost vůči cestujícím. Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrolovaných řidičů. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 95 %.

6.1. Čistota vozidel

Standard sleduje několik kritérií (vnější a vnitřní čistota, sedačky, podlaha), z jejichž hodnocení vychází průměrná hodnota čistoty pro každý měřený autobus. Výsledná hodnota vyjadřuje průměrnou čistotu měřených vozidel dopravce. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

Komentář k 1. čtvrtletí 2013:
Vlivem zhoršených klimatických podmínek splnila tento standard pouze polovina dopravců.

6.2. Čistota zastávkových zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se čistota zastávkového sloupku a čitelnost informačních prvků na zastávce včetně jízdních řádů). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

7.1. Rizikové situace

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (rizikové situace jsou závažné technické závady vozidla nebo pochybení řidiče, která mohou ohrozit bezpečnost či zdraví cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

8.1. Stáří vozidel – podíl vozidel mladších 12 let

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent vozového parku je ve věku 12 let a méně (čím vyšší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 60 %.

8.1. Stáří vozidel – průměrné stáří vozového parku

Uvedená hodnota vyjadřuje průměrné stáří vozového parku dopravce (čím nižší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 9 let. 

 

Železnice

V prvním čtvrtletí letošního roku nebyly splněny pouze tři Standardy kvality v železniční dopravě, což je obdobně slušný výsledek jako v předchozím čtvrtletí, a to i přes jednoznačně ztížené podmínky vlivem zimního období.

Prvním nesplněným standardem je Dodržení kapacity vlaku. Výsledné číslo se nejeví nijak dramaticky, nicméně v některých měsících došlo k poměrně výraznému propadu na jednotlivých tratích, především na tzv. Posázavském Pacifiku (linky S8 a S80 do Čerčan a Dobříše), kde musely být z důvodu technických problémů v některých případech nahrazovány jednotky řady 814 Regionova staršími motorovými vozy. Jisté problémy byly i na některých elektrifikovaných tratích, kde došlo k výpadku elektrické jednotky řady 471 CityElefant a vlak jel místo ve zdvojené soupravě pouze s jednou jednotkou.

Problémy Regionov na Posázavském Pacifiku se promítají také do plnění Garance bezbariérových vlaků, který nebyl splněn v měsíci únoru a březnu, nicméně znovu se jedná o neplnění v řádu setin procenta. V samostatném standardu Bezbariérovost vlaků došlo k poměrně velkému zvýšení podílu bezbariérových vozidel především vlivem navýšení počtu vlaků, u nichž je bezbariérové vozidlo garantováno. K nárůstu došlo především na linkách S6 do Nučic a Berouna a S8 a S80 do Čerčan a Dobříše, kde jsou nasazeny v hojném počtu jednotky Regionova.

Problémy přetrvávají také v informování cestujících, a to jak ve vlacích, tak ve stanicích a zastávkách. Ve vlacích je plnění nedostatečné především ve spojích v oblasti Kralup nad Vltavou, konkrétně na lince S40 do Slaného. Horší výsledky oproti běžnému průměru jsme v tomto kvartále zaznamenali i v Praze, nicméně i tak bylo dosaženo požadované úrovně náročnosti ve všech měsících.

Ve stanicích a zastávkách jsou nedostatky dány především vandalismem. Pozitivní je, že v Praze bylo dosaženo požadované úrovně náročnosti, což se v dosavadních hodnoceních doposud nepodařilo.

Poměrně dobré výsledky jsou ve standardu Čistota vozidel. Negativní v tomto ohledu je především neustále rostoucí podíl znečištění, které způsobili vandalové, ať už se jedná o vnější i vnitřní grafitti nebo jiné poškození, například poškrábaná skla či rozřezané sedačky.

Dobře dopadlo hodnocení provozních ukazatelů, a to i navzdory povětrnostním podmínkám a velkému množství sněhu, který v zimních měsících napadl. Splněny byly standardy Plnění odjetých kilometrů, Plnění GVD – přesnost provozu i Přípojové vazby. Bez dílčích problémů se samozřejmě ani toto období neobešlo, nicméně ve výsledku se jedná o velice dobrý výsledek.

První čtvrtletí lze z pohledu Standardů kvality v železniční dopravě hodnotit kladně. Určité problémy jsou v nasazování plánovaných souprav na jednotlivé vlaky, což se projevuje u Garance bezbariérových vlaků a především u Dodržení kapacity vlaku. Naopak další provozní statistiky vycházejí velice dobře. Stejně jako v předchozích měsících přetrvávají potíže v oblasti informování cestujících, i zde se však objevují náznaky zlepšení. 

Standard kvality Úroveň náročnosti Plnění 1.Q 2013
Plnění odjetých km 99,5 % 99,73 % / 99,89 % *
Dodržení kapacity vlaku 99,5 % 99,06 %
Bezbariérovost vlaků 60 % 83,62 %
Garance bezbariérových vlaků 99,5 % 99,41 %
Bezbariérovost stanic a zastávek 25 % 42,00 %
Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích 100 % 100,00 %
Prodej jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách 100 % 100,00 %
Funkčnost označovačů jízdenek ** 95 % 99,67 %
Informování ve vlacích ** 90 % 92,07 %
 Informování ve stanicích a zastávkách ** 80 % 66,53 %
Plnění GVD - přesnost provozu 80 % 97,23 % / 99,57 % *
Přípojové vazby 95 % 97,77 %
Chování jízdního a staničního personálu 100 % 100,00 %
Ústrojová kázeň 100 % 100,00 %
Čistota vozidel 80 % 83,17 %
Funkčnost a komfort vozidel 90 % 92,40 %
Čistota stanic a zastávek 80 % 92,33 %
Rizikové situace nestanoveno 100,00 %
Stáří vozidel ** 60 % 70,9 % / 0 % / 16,5 ***
* …podíl zpožděných vlaků celkově / z viny ČD
** …standard měřen na území hl. m. Prahy i Středočeského kraje
*** …plnění standardu / nepřijatelné situace / průměrné stáří vozidel
zelené podbarvení …standard splněn
červené podbarvení …standard nesplněn

 

Přílohy

Tabulky a grafy s podrobným vyhodnocením pro jednotlivé dopravce (průběžně za rok 2013).

About Me 17.2.2014 88.3 Kb Stáhnout
Arriva Praha (Veolia Transport Praha) 17.2.2014 88.6 Kb Stáhnout
Bosák BUS 17.2.2014 88.6 Kb Stáhnout
ČSAD MHD Kladno 17.2.2014 88.4 Kb Stáhnout
ČSAD Polkost 17.2.2014 88.6 Kb Stáhnout
ČSAD Střední Čechy 17.2.2014 88.6 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy 17.2.2014 96.6 Kb Stáhnout
Jaroslav Štěpánek 17.2.2014 88.5 Kb Stáhnout
Martin Uher 17.2.2014 88.5 Kb Stáhnout
OAD Kolín 17.2.2014 88.5 Kb Stáhnout
Probo BUS 17.2.2014 88.5 Kb Stáhnout
Stenbus 17.2.2014 88.3 Kb Stáhnout
Vlastimil Slezák 17.2.2014 88.3 Kb Stáhnout
Všichni dopravci (2013) 17.2.2014 101.0 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (1. čtvrtletí) 2.5.2013 157.2 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (2. čtvrtletí) 6.8.2013 156.4 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (3. čtvrtletí) 19.11.2013 94.1 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (4. čtvrtletí) 17.2.2014 94.1 Kb Stáhnout

Zpět do rubriky: Vyhodnocení