PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Pondělí 26.08.2019 12:01
zítra: Úterý 27.08.2019


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 27.5.2015 00:00      poslední změna: 27.5.2015

Vyhodnocení standardů kvality PID (1. čtvrtletí 2015)

Obsah

Metro
Tramvaje
Autobusy
Železnice
Přílohy

  

Metro

Splněno standardů: 12 ze 13

Nesplněné standardy: funkčnost označovačů

Komentář:
 

Tramvaje

Splněno standardů: 15 ze 16

Nesplněné standardy:

  • Čistota vozidel

Komentář:
Stále se neplní Čistota vozidel (téměř 90 % z těchto závad tvoří vandalismus) a Stáří vozidel (stav k 31.12.2014), kde sice byla splněna požadovaná úroveň průměrného stáří, ale 36 vozů již překročilo hranici 30 let.

 

Autobusy

V rámci vyhodnocení 1. čtvrtletí 2015 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

V 1. čtvrtletí byly obecně díky příznivým klimatickým podmínkám změřeny poměrně pozitivní výsledky týkající se zejména pravidelnosti provozu i čistoty vozidel.

I nadále není příliš uspokojivě plněn standard Informování ve vozidlech (nesplněn u 7 dopravců), kde se opakují závady zejména u hlášení zastávek nebo na vnitřním informačním systému. U dopravce OAD Kolín byla část závad způsobena opožděnou dodávkou nových vozidel. Naopak standard Informování na zastávkách opět splnilo 12 ze 13 dopravců. Stále se však potýkáme s problematickým vymáháním standardu u zastávkových označníků vlastněných jednotlivými městy nebo obcemi.

U standardů měřených v rámci kontrolní činnosti byly zaznamenány nejčetnější závady u zastavování v zastávkách na znamení nebo jako třetí v řadě, při odbavování cestujících (nevydání jízdenky na příměstských linkách nebo nemožnost zakoupení jízdenky v doplňkovém prodeji na městských linkách). Tradičním prohřeškem u některých řidičů je také kouření ve vozidle (všechny tyto závady jsou sankcionovány).

U standardu Stáří vozidel nesplňují předepsané hodnoty 4 dopravci. U 6 dopravců však byl zvýšen podíl nízkopodlažních vozidel. U 7 dopravců se podařilo zvýšit podíl nasazených nízkopodlažních autobusů na příměstských linkách. Nově zvýšený standard nízkopodlažnosti na městských linkách splnilo 7 z 9 dopravců.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (PROBO BUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80% a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
Martin UHER*
ABOUT ME
ČSAD Střední Čechy
STENBUS
PROBO BUS
ARRIVA PRAHA
ČSAD MHD Kladno
ČSAD POLKOST
opravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60% a 80% standardů) ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
OAD Kolín
Jaroslav Štěpánek
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40% a 60% standardů) Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno 40% a méně % standardů)

4 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel ABOUT ME, ČSAD POLKOST, ČSAD Střední Čechy, Martin UHER
4 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, ČSAD POLKOST

Poznámky a podrobnosti k jednotlivým standardům

1.1. Plnění grafikonu

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto (bez ohledu na důvod – výpadky zaviněné i nezaviněné dopravcem). Uváděny jsou také hodnoty včetně nezaviněně neujetých výkonů (tedy kvalita ovlivnitelná dopravcem).
Úroveň náročnosti: 99,8 % městské linky, 99,9 % příměstské linky.

1.2. Dodržení kapacity vozidla

Uvedené hodnoty vyjadřují, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto předepsaným typem vozidla (midibus, standardní, kloubový) a nebyla-li snížena kapacita nasazením menšího vozidla než je předepsáno. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,7 % standardní vozy a minibusy, 99,0 % kloubové vozy.

2.1. Bezbariérovost vozidel

Uvedená hodnota vyjadřuje podíl bezbariérově přístupných autobusů ve vozovém parku. Další hodnoty v tabulce vyjadřují podíl skutečně provozovaných bezbariérových vozidel a dále podíl bezbariérových spojů garantovaných v jízdních řádech z celkového počtu spojů na městských a příměstských linkách.
Úroveň náročnosti: 40 % městské linky (20 % garantované), 20 % příměstské linky (10 % garantované).

2.2. Garance bezbariérových spojů

Pokud má dopravce na svých linkách garantované bezbariérové spoje, uvedená hodnota znamená procento plnění dle předepsaného typu vozidla. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,5 %.

2.3. Obsloužení zastávek

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (sleduje se, zda řidič správně obsloužil zastávku a zda umožnil odbavení cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.4. Doplňkový prodej jízdenek na městských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na městských linkách je ochoten a schopen prodávat jízdenky pro doplňkový prodej). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.5. Prodej jízdenek na příměstských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na příměstských linkách kontroluje a vydává jízdenky oproti předané hotovosti). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.6. Funkčnost odbavovacího zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost označovačů jízdenek včetně správné funkce odbavovacího zařízení na příměstských linkách pomocí fiktivních zákazníků.
Úroveň náročnosti: 95 %.

3.1. Informování ve vozidlech

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost informačních displejů a linkových orientací, úplnost předepsaných informací o tarifu a přepravních podmínkách či funkčnost hlásiče zastávek. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 85 %.

3.2. Informování na zastávkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl zastávek bez závad z celkového počtu kontrolovaných zastávek. Hodnotí se úplnost a správnost předepsaných informací včetně správného umístění na zastávce (jízdní řády, informace o linkách, názvu zastávky nebo o tarifu). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 80 %.

4.1. Přesnost provozu

Uvedené hodnoty vyjadřují procentuální podíl spojů provedených v časové toleranci (0 až +179 s) oproti jízdnímu řádu z celkového počtu měřených spojů. Dále je uváděno procento nepřijatelně předjetých spojů, tedy těch, které jedou o více než minutu dříve oproti jízdnímu řádu.
Úroveň náročnosti: 75 % spojů v toleranci, max. 3 % nepřijatelně předjetých spojů.

4.2. Přestupní vazby

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič dodržel předepsané návaznosti uvedené v jízdním řádu). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.1. Chování jízdního personálu

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se zejména, zda řidič ve vozidle nekouří). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.2. Ústrojová kázeň

V tomto standardu se hodnotí přijatelnost oděvu řidiče a jeho reprezentativnost vůči cestujícím. Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrolovaných řidičů. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 95 %.

6.1. Čistota vozidel

Standard sleduje několik kritérií (vnější a vnitřní čistota, sedačky, podlaha), z jejichž hodnocení vychází průměrná hodnota čistoty pro každý měřený autobus. Výsledná hodnota vyjadřuje průměrnou čistotu měřených vozidel dopravce. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

6.2. Čistota zastávkových zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se čistota zastávkového sloupku a čitelnost informačních prvků na zastávce včetně jízdních řádů). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

7.1. Rizikové situace

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (rizikové situace jsou závažné technické závady vozidla nebo pochybení řidiče, která mohou ohrozit bezpečnost či zdraví cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

8.1. Stáří vozidel – podíl vozidel mladších 12 let

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent vozového parku je ve věku 12 let a méně (čím vyšší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 60 %.

8.1. Stáří vozidel – průměrné stáří vozového parku

Uvedená hodnota vyjadřuje průměrné stáří vozového parku dopravce (čím nižší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 9 let. 

 

Železnice

a) České dráhy, a.s.

V prvním čtvrtletí letošního roku nebylo splněno šest Standardů kvality v železniční dopravě, což je mírně horší výsledek než v minulém hodnoceném období. Současně s aktualizací Standardů došlo k některým úpravám spočívajícím především ve zpřísnění požadované úrovně náročnosti.

Prvním nesplněným standardem je Dodržení kapacity vlaku. Po všechny tři měsíce přetrvávaly problémy především v nasazování jednotek řady 814.2 Regionova na tratě tzv. Posázavského pacifiku, tedy na tratě do Čerčan a Dobříše. Zejména v lednu a únoru se hodnota plnění pohybovala poměrně hluboko pod požadovanou úrovní náročnosti. V měsíci březnu již byla situace lepší, nicméně dopravce byl na tento fakt upozorněn a bylo zažádáno o nápravu nebo alespoň omezení těchto situací, kdy jsou pravidelně turnusované jednotky nahrazovány motorovými vozy řady 810 či klasickou soupravou s příbuznými přívěsnými vozy. Další problémy byly zjištěny na trati č. 221 Praha – Benešov u Prahy, kde byly jednotky řady 471 CityElefant nahrazovány starými pantografovými jednotkami řady 451 či 452 a na lince S5, kdy se nepodařilo v Kladně-Ostrovci v několika případech spojit jednotky 814 Reginova a na tomto obratu tak jela souprava s poloviční kapacitou. Naopak i přes horší plnění Dodržení kapacity vlaku v lednu vyplývající hlavně z problému Regionov na Posázavském Pacifiku byla splněna Garance bezbariérovosti vlaků.

Nově nesplněným standardem je Bezbariérovost stanic a zastávek, kde došlo ke změně metodiky měření. Nově jsou jako bezbariérové hodnoceny takové stanice a zastávky, které umožňují bezbariérový přístup na všechna nástupiště dle normy ČSN 73 4959. U tohoto kritéria však předpokládáme díky významným investicím SŽDC do dopravní infrastruktury alespoň částečné zlepšení ještě v průběhu letošního roku.

Problémy přetrvávají také v informování cestujících, a to jak ve vlacích, tak ve stanicích a zastávkách. Ve vlacích dochází k problémům s informačními systémy na jednotkách řady 471, nejčastější závady jsou v nefunkčnosti informačních tabulí v nástupních prostorech. Byly také zjištěny případy, kdy nebyla vyvěšena tarifní informace o PID, či byla vyvěšena informace neaktuální.

Ve stanicích a zastávkách jsou nedostatky dány především vandalismem, nicméně se daří držet výsledky plnění pouze mírně pod požadovanou hranicí.

Jako již tradičně bylo dobré plnění provozních ukazatelů, tedy Plnění GVD a Přípojových vazeb. V příštích měsících budou tyto aspekty podrobně sledovány zejména s ohledem na výraznou výlukovou činnost v železničním uzlu Praha, která od března probíhá.

Posledním nesplněným standardem je Stáří vozidel a to i přes to, že více než 83 % vozidel zařazených do PID požadovanou úroveň náročnosti splňuje a průměrný věk vozidel je necelých čtrnáct let. Standard není plněn z toho důvodu, že jsou dosud na některé vlaky (zejména v obdobích přepravní špičky) nasazovány jednotky řady 451, z nichž některé již přesáhly nepřijatelné stáří 50 let. Vzhledem k tomu, že bez jednotek řady 451 a 452 se v dohledné době na posilových špičkových vlacích neobejdeme, nebude ROPID jako objednatel dopravy na území hl. m. Prahy za nasazování vozidel této řady udělovat dopravci sankce za neplnění tohoto standardu i s ohledem na probíhající jednání týkající se výměny těchto vozidel a z hlediska objednatele je nutná finanční spoluúčast na této akci.

Standard kvality Úroveň náročnosti Plnění 1.Q 2015
Plnění odjetých km * 99,5 % 99,69 % / 99,87 %
Dodržení kapacity vlaku 99,5 % 99,37 %
Bezbariérovost vlaků 80 % 84,75 %
Garance bezbariérových vlaků 99,5 % 99,70 %
Bezbariérovost stanic a zastávek 40 % 33,33 %
Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích 100 % 100,00 %
Prodej jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách 100 % 100,00 %
Funkčnost označovačů jízdenek ** 95 % 98,45 %
Informování ve vlacích ** 90 % 84,56 %
 Informování ve stanicích a zastávkách ** 80 % 72,58 %
Plnění GVD - přesnost provozu * 85 % 94,56 % / 99,36 %
Přípojové vazby 95 % 97,91 %
Chování jízdního a staničního personálu 100 % 100,00 %
Ústrojová kázeň 100 % 100,00 %
Čistota vozidel *** 80 % 79,40 %
Funkčnost a komfort vozidel 90 % 93,63 %
Čistota stanic a zastávek 80 % 88,26 %
Rizikové situace nestanoveno 100,00 %
Stáří vozidel ** 70 % 83,7 % / 2,97 % / 13,3 #
* …plnění standardu celkově / z viny dopravce
** …standard měřen na území hl. m. Prahy i Středočeského kraje
*** …plnění standardu celkově / z toho provozní / graffiti
# …plnění standardu / nepřijatelné situace / průměrné stáří vozidel
zelené podbarvení …standard splněn
červené podbarvení …standard nesplněn

b) KŽC Doprava, s. r. o.

Za první čtvrtletí letošního roku nebyly na lince S34, kterou provozuje dopravce KŽC Doprava, s.r.o., splněny čtyři standardy, což je mírně horší výsledek než v předchozím hodnoceném období, kdy nebyla splněna tři kritéria. Nebyl splněn hned první standard Plnění odjetých kilometrů. Z větší části však nebyly tyto výpadky způsobeny vinou dopravce, ale mimořádnými situacemi na trati.

Dalším nesplněným standardem je Dodržení kapacity vlaku, kdy docházelo v měsíci únoru z důvodu velkého množství poruch běžně turnusovaného vozidla k nasazení jiného motorového vozu. Tato problematika byla s dopravcem projednána s výsledkem příslibu zkvalitnění údržby motorových vozů řady 810. V následujícím období se již únorové mimořádné nasazování jiných vozidel neopakovalo, věříme tedy, že byla dopravcem přijata taková opatření, aby k těmto situacím již nedocházelo.

Nesplněn byl standard Bezbariérovost vlaků. V tomto případě však postupuje dopravce v souladu s vědomím objednatele, a to především s ohledem na ekonomickou stránku provozu.

Taktéž s vědomím objednatele není plněn standard Stáří vozidel, kdy jsou vozidla starší než požadovaných 25 let. Stejně jako v kritériu Bezbariérovost vlaku je toto dočasně tolerováno s ohledem na ekonomickou náročnost nákupu nových vozidel.

V prvním čtvrtletí nebyly na lince S34 splněny čtyři Standardy kvality v železniční dopravě, z nichž dvě kritéria jsou s ohledem na finanční možnosti objednatelem tolerována. Poměrně významně se na neplnění podílely výpadky běžně nasazovaných vozidel, tento problém se dle předběžných údajů zdá být vyřešen, samozřejmě jej ale budeme i nadále pečlivě sledovat. Na rozdíl od předchozích hodnocených období se nevyskytovaly závady v Kontrole jízdních dokladů či Funkčnosti a komfortu vozidel.

Standard kvality Úroveň náročnosti Plnění 1.Q 2015
Plnění odjetých km * 99,5 % 99,42 % / 99,77 %
Dodržení kapacity vlaku 99,5 % 96,55 %
Bezbariérovost vlaků 80 % 0,00 %
Garance bezbariérových vlaků 99,5 %
Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích 100 % 100,00 %
Informování ve vlacích ** 90 % 100,00 %
Plnění GVD - přesnost provozu * 85 % 94,48 % / 99,79 %
Přípojové vazby 95 %
Chování jízdního a staničního personálu 100 % 100,00 %
Ústrojová kázeň 100 % 100,00 %
Čistota vozidel *** 80 % 89,26 % / 100 % / 0 %
Funkčnost a komfort vozidel 90 % 100,00 %
Rizikové situace nestanoveno 100,00 %
Stáří vozidel ** 70 % 0 % / 0 % / 32,75 #
* …plnění standardu celkově / z viny dopravce
** …standard měřen na území hl. m. Prahy i Středočeského kraje
*** …plnění standardu celkově / z toho provozní / graffiti
# …plnění standardu / nepřijatelné situace / průměrné stáří vozidel
zelené podbarvení …standard splněn
červené podbarvení …standard nesplněn

 

Přílohy

Tabulky a grafy s podrobným vyhodnocením (průběžně za rok 2015).

About Me 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
Arriva Praha 16.2.2016 87.6 Kb Stáhnout
Arriva Střední Čechy 16.2.2016 87.5 Kb Stáhnout
ČSAD MHD Kladno 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
ČSAD Polkost 16.2.2016 87.5 Kb Stáhnout
ČSAD Střední Čechy 16.2.2016 87.5 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - autobusy 16.2.2016 87.3 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - metro 16.2.2016 90.2 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - tramvaje 16.2.2016 92.0 Kb Stáhnout
Jaroslav Štěpánek 16.2.2016 87.5 Kb Stáhnout
Martin Uher 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
OAD Kolín 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
Probo BUS 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
Stenbus 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
Vlastimil Slezák 16.2.2016 87.3 Kb Stáhnout
Všichni BUS dopravci (2015) 16.2.2016 98.4 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (1. čtvrtletí) 18.5.2015 206.7 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (2. čtvrtletí) 20.8.2015 206.5 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (3. čtvrtletí) 26.11.2015 206.7 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (4. čtvrtletí) 16.2.2016 207.4 Kb Stáhnout

Zpět do rubriky: Vyhodnocení