PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Sobota 19.10.2019 04:26
zítra: Neděle 20.10.2019


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 16.2.2013 00:00      poslední změna: 17.2.2014

Vyhodnocení standardů kvality PID (2012)

Obsah

Autobusy
Železnice
Přílohy

 

Autobusy

Rok 2012 byl již druhým rokem běžného měření a vyhodnocování standardů kvality PID pro autobusovou dopravu. Roční hodnocení dává objektivnější představu o dlouhodobé kvalitě jednotlivých dopravců a na základě výsledků za celý rok lze jednotlivé dopravce lépe porovnávat. Zvláště dopravce s malým podílem výkonů, u kterých mohly výsledky kvůli malému počtu měření značně kolísat. U standardů „stáří vozidel“ a „podíl nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku“ se hodnoty vztahují k 31.12.2012.

Obecně bylo konstatováno, že kvalita se u většiny dopravců v průběhu minulého roku i nadále zlepšovala. Pokračovaly investice do obnovy vozového parku, pořizování nízkopodlažních vozidel nebo do obnovy zastávkových zařízení. Nejčastěji neplněným standardem je informování cestujících ve vozidlech – většinou se ale nejedná o zásadní prohřešky, které by výrazně zhoršovaly podmínky pro cestování. Zčásti jde o technické závady na odbavovacím zařízení, částečně je neplnění úrovně náročnosti zaviněno nedodržováním povinností jednotlivými řidiči (zejména hlášení zastávek).

Změnila se také metodika rozvržení počtu kontrol u jednotlivých dopravců, kdy jsme se zejména u prohřešků jednotlivých řidičů více zaměřili na linky dopravců, na kterých byla prokázána vyšší četnost závad. Tím je dosaženo důslednější kontroly tam, kde je jí nejvíce zapotřebí. Díky intenzivnějším a efektivnějším kontrolám bylo v průběhu let významně sníženo krácení tržeb jednotlivými řidiči (nevydání jízdenky cestujícímu).

Nově sledovaný standard „procento předjetých spojů oproti jízdnímu řádu“ brzy přinesl své ovoce a tento nepříznivý jev byl díky spolupráci všech dopravců v průběhu roku snížen na minimum. Postupně se také výrazně zlepšila úroveň informování cestujících na zastávkách, zejména v mimopražských oblastech. Zároveň jsme nastavili užší spolupráci s dalšími vlastníky zastávkových označníků, zejména s obcemi, které mají odpovědnost za vyvěšované informace na těchto zastávkách.

U jednotlivých dopravců se i nadále rozšiřuje podíl nízkopodlažních vozidel a s tím i podíl bezbariérově přístupných spojů garantovaných v jízdních řádech. Naším cílem je i nadále zvyšovat podíl garantovaných nízkopodlažních spojů zejména na příměstských linkách.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 % a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
ABOUT ME*; Dopravní podnik hl. m. Prahy*; ČSAD MHD Kladno; STENBUS; PROBO BUS; MARTIN UHER; BOSÁK BUS; Jaroslav Štěpánek
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) ČSAD POLKOST; Veolia Transport Praha; ČSAD Střední Čechy; OAD Kolín
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno 40 % a méně % standardů)

 

Železnice

Současně s posledním kvartálem došlo k vyhodnocení celého roku 2012. V součtu nebylo splněno 7 z 19 standardů kvality. V provozních ukazatelích se negativně projevují především vlivy výluk a jiných mimořádností. Důkazem toho je, že v Plnění odjetých kilometrů jsou dosahovány nejhorší výsledky v průběhu druhého a třetího čtvrtletí, kdy je nejsilnější výluková činnost. V prvním čtvrtletí byl výsledek těsně pod hranicí plnění, v posledním kvartálu by standard splněn s přehledem.

Jiná je situace v Dodržení kapacity vlaku, kam se projevily výpadky především jednotek řady 471 CityElefant v prvním čtvrtletí loňského roku, které měly problém s velice nízkými teplotami, jež naši republiku zasáhly v únoru. V dalších kvartálech již byla situace lepší, nicméně je v tomto standardu určitě prostor pro zlepšování.

Lépe dopadlo hodnocení Garance bezbariérovosti, které nebylo splněno pouze o jednu setinu procentního bodu.

V prvních třech čtvrtletích byly také zjištěny případy, kdy svoji práci řádně nekonal průvodčí, což se vztahuje k Prodeji a kontrole jízdních dokladů ve vlacích. Tyto případy byly dopravcem projednány a u konkrétních zaměstnanců byly vyvozeny patřičné důsledky.

V posledních dvou čtvrtletích došlo k závadám v Informování cestujících ve vlacích, a to především na území Středočeského kraje. Naproti tomu v Informování ve stanicích a zastávkách jsou problémy i v Praze, nicméně výsledky jsou lepší než ve Středočeském kraji.

Posledním nesplněným standardem jsou Rizikové situace, a to především vlivem patrových vozů řady Bmto, používaných na trati 210, u kterých byly v srpnu zjištěny nedostatky v bezpečnosti dveří.

Závěrem lze říci, že v případě nenarušování provozu mimořádnostmi a výlukami nedochází v provozních ukazatelích k výrazným propadům. Výjimkou je například období silných mrazů. Pozitivní je situace v případě Plnění GVD – přesnost provozu, kdy celoroční výsledek ukazuje, že více než 95 % vlaků PID na území Prahy jelo včas nebo se zpožděním do pěti minut. Uspokojivá je i situace v Čistotě vozidel. Velkého posunu vpřed bylo dosaženo ve Stáří vozidel, kde se snížil průměrný věk vozidel o dva roky na 15,3 let. Menší spokojenost panuje v případě Informování ve vlacích a Informování ve stanicích a zastávkách.

Standard kvality Úroveň náročnosti Plnění 2012
Plnění odjetých km 99,5 % 99,46% / 99,85% *
Dodržení kapacity vlaku 99,5 % 99,16 %
Bezbariérovost vlaků 60 % 65,17 %
Garance bezbariérových vlaků 99,5 % 99,49 %
Bezbariérovost stanic a zastávek 25 % 42,00 %
Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích 100 % 99,68 %
Prodej jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách 100 % 100,00 %
Funkčnost označovačů jízdenek 95 % 99,62 %
Informování ve vlacích 90 % 93,67 %
Informování ve stanicích a zastávkách 80 % 66,34 %
Plnění GVD - přesnost provozu 80 % 95,63 % / 99,32 % *
Přípojové vazby 95 % 96,53 %
Chování jízdního a staničního personálu 100 % 100,00 %
Ústrojová kázeň 100 % 100,00 %
Čistota vozidel 80 % 82,35 %
Funkčnost a komfort vozidel 90 % 94,62 %
Čistota stanic a zastávek 80 % 84,92 %
Rizikové situace nestanoveno 99,78 %
Stáří vozidel 60 % 70,9 % / 0 % / 15,3 **
* …podíl zpožděných vlaků celkově / z viny ČD
** …plnění standardu / nepřijatelné situace / průměrné stáří vozidel
zelené podbarvení …standard splněn
červené podbarvení …standard nesplněn

 

Přílohy

Tabulky a grafy s podrobným vyhodnocením pro jednotlivé dopravce (průběžně za rok 2012).

About Me 15.2.2013 87.5 Kb Stáhnout
Bosák BUS 15.2.2013 87.5 Kb Stáhnout
ČSAD MHD Kladno 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
ČSAD Polkost 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
ČSAD Střední Čechy 15.2.2013 87.8 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy 15.2.2013 87.5 Kb Stáhnout
Jaroslav Štěpánek 15.2.2013 87.7 Kb Stáhnout
Martin Uher 15.2.2013 87.7 Kb Stáhnout
OAD Kolín 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
Probo BUS 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
Stenbus 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
Veolia Transport Praha 15.2.2013 87.7 Kb Stáhnout
Vlastimil Slezák 15.2.2013 87.4 Kb Stáhnout
Všichni dopravci (2012) 15.2.2013 29.6 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (1. čtvrtletí) 16.5.2012 78.3 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (2. čtvrtletí) 3.9.2012 83.8 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (3. čtvrtletí) 8.11.2012 83.9 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (4. čtvrtletí) 15.2.2013 148.9 Kb Stáhnout

Zpět do rubriky: Vyhodnocení