PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Pondělí 26.08.2019 11:11
zítra: Úterý 27.08.2019


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 18.2.2014 00:00      poslední změna: 19.2.2014

Vyhodnocení standardů kvality PID (2013)

Obsah

Autobusy
Železnice
Přílohy

 

Autobusy

Rok 2013 byl již třetím rokem běžného měření a vyhodnocování standardů kvality PID pro autobusovou dopravu. Roční hodnocení dává objektivnější představu o dlouhodobé kvalitě jednotlivých dopravců a na základě výsledků za celý rok lze jednotlivé dopravce lépe porovnávat. Zvláště dopravce s malým podílem výkonů, u kterých mohly výsledky kvůli malému počtu měření značně kolísat. U standardů „stáří vozidel“ a „podíl nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku“ se hodnoty vztahují k 31.12.2013.

Obecně byl konstatován pozitivní trend postupného zvyšování kvality u většiny dopravců. I přes složitější finanční situaci objednatelů dopravy pokračovaly i s využitím dotací Evropské unie investice do obnovy vozového parku, pořizování nízkopodlažních vozidel nebo do obnovy zastávkových zařízení. Podařilo se tak navýšit podíl bezbariérově přístupných vozidel (z 27,7 % v roce 2012 na 31,4 % v roce 2013), což se promítlo také v jízdních řádech formou navýšení počtu garantovaně nízkopodlažních spojů zejména na příměstských linkách.

Zvyšující se podíl kloubových a nízkopodlažních vozidel má vliv také na garanci kapacity a nízkopodlažnosti pro cestující. U části dopravců však přetrvává problém s plněním poměrně vysoké úrovně náročnosti.

Nejčastěji neplněným standardem je stejně jako v roce 2012 informování cestujících ve vozidlech – většinou se ale nejedná o zásadní prohřešky, které by výrazně zhoršovaly podmínky pro cestování. Zčásti jde o technické závady na odbavovacím zařízení, částečně je neplnění úrovně náročnosti zaviněno nedodržováním povinností jednotlivými řidiči (zejména hlášení zastávek). Na zlepšení tohoto nevyhovujícího stavu se společně s dopravci speciálně zaměříme v roce 2014.

I nadále se podařilo výrazně snížit procento předjetých spojů oproti jízdnímu řádu, což je narozdíl od zpoždění aspekt ovlivnitelný řidiči.

U standardů měřených pomocí kontrolní činnosti se díky intenzivnějším a efektivnějším kontrolám daří udržovat poměrně vysokou kázeň jednotlivých řidičů a společně s dopravci jsou zvlášť řešeny případy tzv. problémových řidičů nebo upozornění od cestujících. Nejčastější závady se týkají kouření ve vozidlech nebo nesprávného odbavování cestujících.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 % a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
ABOUT ME*
MARTIN UHER*
Dopravní podnik hl. m. Prahy
ČSAD POLKOST
STENBUS
OAD Kolín
BOSÁK BUS
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) Jaroslav Štěpánek
PROBO BUS
ARRIVA PRAHA
ČSAD MHD Kladno
ČSAD Střední Čechy
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno 40 % a méně % standardů)

 

Železnice

Současně s posledním kvartálem došlo k vyhodnocení celého roku 2013. V součtu nebylo splněno šest Standardů kvality. Na provozních ukazatelích se projevují především vlivy výluk a jiných mimořádností, nicméně v tomto směru dochází díky častějšímu vydávání výlukových jízdních řádů ke statistickému zlepšování, především v otázce Plnění odjetých kilometrů.

Horší je situace u Dodržení kapacity vlaku, kde se projevují neschopnosti jednotek 471 „CityElefant“, u nichž je v některých případech problém udržet v provozu jejich dostatečný počet i s ohledem na pravidelnou údržbu a opravy.

Lépe dopadlo hodnocení Garance bezbariérovosti, kde již bylo v posledním kvartálu dosaženo požadovaného výsledku.

V prvních třech čtvrtletích byly také zjištěny případy, kdy svoji práci řádně nekonal průvodčí, což se vztahuje ke standardu Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích. Tyto případy byly s dopravcem projednány a u konkrétních zaměstnanců byly vyvozeny patřičné důsledky, případně byla shledána objektivní příčina neprovádění revize jízdenek například z důvodu poruchy vlakového zabezpečovacího zařízení.

V uplynulém roce docházelo k závadám také v Informování cestujících ve vlacích. a to především na území Středočeského kraje. Oproti tomu v Informování ve stanicích a zastávkách jsou problémy i v Praze, nicméně výsledky jsou lepší než ve Středočeském kraji a dochází k mírnému zlepšování. Především vlivem výlukové činnosti nebyl splněn standard Přípojových vazeb.

Závěrem lze říci, že problémy přetrvávají v Dodržení kapacity vlaku. a to především vlivem neschopnosti vozidel řady 471. Pozitivní je situace v případě Plnění GVD – přesnost provozu, kde celoroční výsledek ukazuje, že více než 96 % vlaků PID na území hl. m. Prahy jelo včas nebo se zpožděním do pěti minut. Uspokojivá je i situace v Čistotě vozidel, byť zde by se dílčí problémy také našly, jedná se však spíše o ojedinělé případy. Velkého posunu vpřed bylo dosaženo ve Stáří vozidel, kde se snížil průměrný věk vozidel na 11,6 let. Menší spokojenost panuje v případě Informování ve vlacích a Informování ve stanicích a zastávkách.

Standard kvality Úroveň náročnosti Plnění 2013
Plnění odjetých km 99,5 % 99,65% / 99,91% *
Dodržení kapacity vlaku 99,5 % 98,96 %
Bezbariérovost vlaků 60 % 83,67 %
Garance bezbariérových vlaků 99,5 % 99,40 %
Bezbariérovost stanic a zastávek 25 % 42,00 %
Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích 100 % 99,52 %
Prodej jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách 100 % 100,00 %
Funkčnost označovačů jízdenek 95 % 98,98 %
Informování ve vlacích 90 % 90,54 %
Informování ve stanicích a zastávkách 80 % 66,59 %
Plnění GVD - přesnost provozu 80 % 96,06 % / 99,50 % *
Přípojové vazby 95 % 93,72 %
Chování jízdního a staničního personálu 100 % 100,00 %
Ústrojová kázeň 100 % 100,00 %
Čistota vozidel 80 % 80,48 %
Funkčnost a komfort vozidel 90 % 93,05 %
Čistota stanic a zastávek 80 % 90,37 %
Rizikové situace nestanoveno 100,00 %
Stáří vozidel 60 % 82,7 % / 0 % / 11,6 **
* …podíl zpožděných vlaků celkově / z viny ČD
** …plnění standardu / nepřijatelné situace / průměrné stáří vozidel
zelené podbarvení …standard splněn
červené podbarvení …standard nesplněn

 

Přílohy

Tabulky a grafy s podrobným vyhodnocením pro jednotlivé dopravce (průběžně za rok 2013).

About Me 17.2.2014 88.3 Kb Stáhnout
Arriva Praha (Veolia Transport Praha) 17.2.2014 88.6 Kb Stáhnout
Bosák BUS 17.2.2014 88.6 Kb Stáhnout
ČSAD MHD Kladno 17.2.2014 88.4 Kb Stáhnout
ČSAD Polkost 17.2.2014 88.6 Kb Stáhnout
ČSAD Střední Čechy 17.2.2014 88.6 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy 17.2.2014 96.6 Kb Stáhnout
Jaroslav Štěpánek 17.2.2014 88.5 Kb Stáhnout
Martin Uher 17.2.2014 88.5 Kb Stáhnout
OAD Kolín 17.2.2014 88.5 Kb Stáhnout
Probo BUS 17.2.2014 88.5 Kb Stáhnout
Stenbus 17.2.2014 88.3 Kb Stáhnout
Vlastimil Slezák 17.2.2014 88.3 Kb Stáhnout
Všichni dopravci (2013) 17.2.2014 101.0 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (1. čtvrtletí) 2.5.2013 157.2 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (2. čtvrtletí) 6.8.2013 156.4 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (3. čtvrtletí) 19.11.2013 94.1 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (4. čtvrtletí) 17.2.2014 94.1 Kb Stáhnout

Zpět do rubriky: Vyhodnocení