PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Pondělí 26.08.2019 11:31
zítra: Úterý 27.08.2019


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 18.2.2015 00:00      poslední změna: 27.3.2015

Vyhodnocení standardů kvality PID (2014)

Obsah

Metro
Tramvaje
Autobusy
Železnice
Přílohy

 

Standardy kvality definují jednotnou úroveň poskytovaných služeb a jsou účinným nástrojem pro měření, vyhodnocování a trvalé zlepšování kvality poskytovaných služeb v rámci Pražské integrované dopravy. Sledovány jsou jednotlivé aspekty kvality z pohledu cestujících (například bezbariérovost, přesnost provozu, informovanost nebo čistota) a s jednotlivými dopravci jsou pak řešeny nedostatky. Společně jsou hledána opatření k jejich nápravě nebo možnosti pro další zvyšování kvality služeb pro cestující veřejnost.

V závěru roku 2014 došlo k celosíťové kalamitě, která výrazně ovlivnila plnění standardů kvality, a to ve dnech 1.–3.12.2014, kdy především tramvajovou a železniční dopravu ochromila ledovka v podobě namrzlých trolejí. Za tyto výjimečné dny nebyly standardy kvality u tramvají a železnice hodnoceny.

 

Metro

První rok ostrého měření standardů kvality prokázal její vysokou úroveň, týkající se jak vozidel, tak stanic i provozního personálu metra. Některé dílčí nedostatky se v průběhu roku projevovaly pouze u informování cestujících ve vozidlech, chování staničního personálu a v čistotě stanic. U všech standardů však bylo dosaženo požadované úrovně náročnosti. V předstihu se podařilo zrealizovat požadavek na zobrazování odjezdu nebližšího vlaku metra na nástupištích. V současné době probíhá zkušební provoz tohoto zařízení.

 

Tramvaje

Také u tramvají byl rok 2014 prvním rokem ostrého měření. Oproti zkušebnímu roku 2013 se podařilo zlepšit úroveň zejména u bezbariérovosti vozidel i zastávek, informování ve vozidlech a na zastávkách a také u chování jízdního personálu. Jedinými dvěma nesplněnými standardy zůstala Čistota vozidel (zde však přes 90 % tvoří vandalismus) a Stáří vozového parku (překročení maximálního stáří 30 let u jednotlivých tramvají).

 

Autobusy

Rok 2014 byl již čtvrtým rokem běžného měření a vyhodnocování standardů kvality PID pro autobusovou dopravu. Roční hodnocení dává objektivnější představu o dlouhodobé kvalitě jednotlivých dopravců a na základě výsledků za celý rok lze jednotlivé dopravce lépe porovnávat. Zvláště dopravce s malým podílem výkonů, u kterých mohly výsledky kvůli malému počtu měření značně kolísat. U standardů „stáří vozidel“ a „podíl nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku“ se hodnoty vztahují k 31.12.2014.

Obecně byl konstatován pozitivní trend postupného zvyšování kvality u většiny dopravců. I nadále pokračovala obnova vozového parku, pořizování nízkopodlažních vozidel nebo obnova zastávkových zařízení. Podařilo se tak navýšit podíl bezbariérově přístupných vozidel (z 53% v roce 2013 na 58% v roce 2014), což se promítlo také v jízdních řádech formou navýšení počtu garantovaně nízkopodlažních spojů. Průměrné stáří vozového parku za všechny dopravce je 8,6 let.

Zvyšující se podíl kloubových a nízkopodlažních vozidel má vliv také na garanci kapacity a nízkopodlažnosti pro cestující. U části dopravců však i nadále přetrvává problém s plněním úrovně náročnosti zejména u kloubových vozů.

Nejčastěji neplněným standardem je stejně jako v roce 2013 Informování cestujících ve vozidlech – většinou se ale nejedná o zásadní prohřešky, které by výrazně zhoršovaly podmínky pro cestování. Zčásti jde o technické závady na odbavovacím zařízení, částečně je neplnění úrovně náročnosti zaviněno nedodržováním povinností jednotlivými řidiči (zejména hlášení zastávek). Naopak bezproblémovým standardem se stalo Informování na zastávkách.

U standardů měřených pomocí kontrolní činnosti se díky intenzivnějším a efektivnějším kontrolám daří udržovat poměrně vysokou kázeň jednotlivých řidičů a společně s dopravci jsou zvlášť řešeny případy tzv. problémových řidičů nebo upozornění od cestujících. Nejčastější závady se týkají kouření ve vozidlech nebo nesprávného odbavování cestujících.

U celkového plnění standardů jednotlivými dopravci se podařilo zvýšit celkovou úroveň, všichni dopravci již splnili více než 70% standardů, dva z nich dokonce splnili 100% standardů.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 % a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
MARTIN UHER*
ABOUT ME
PROBO BUS
ČSAD POLKOST
ČSAD MHD Kladno
Jaroslav Štěpánek
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) BOSÁK BUS
OAD Kolín
STENBUS
ARRIVA PRAHA
ČSAD Střední Čechy
Vlastimil Slezák
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů)
Dopravci s nižší kvalitou (splněno 40 % a méně % standardů)

 

Železnice

V součtu za celý rok 2014 nebylo splněno šest Standardů kvality, což je obdobný výsledek jako v loňském roce. Problémy přetrvávají v Dodržení kapacity vlaku, kde se projevují neschopnosti jednotek 471 CityElefant, u nichž je v některých případech problém udržet v provozu jejich dostatečný počet i s ohledem na pravidelnou údržbu a opravy a u jednotek řady 814.2. Dalším nesplněným standardem je Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích. Jednotlivé zjištěné případy byly s dopravcem projednány a u konkrétních zaměstnanců byly vyvozeny patřičné důsledky, případně byla shledána objektivní příčina neprovádění revize. V uplynulém roce docházelo k závadám také v Informování cestujících ve vlacích, a to především na území Prahy. Naproti tomu v Informování ve stanicích a zastávkách jsou problémy spíše na území Středočeského kraje. V příštím roce předpokládáme alespoň dílčí zlepšení díky plánovanému zvýšení kvality vývěsních ploch. Ve dvou kvartálech nebyl splněn standard Rizikových situací z důvodu vzniku mimořádných událostí. Neplnění standardu Stáří vozidel je zapříčiněno stářím jednotek řady 451.

Závěrem lze říci, že problémy přetrvávají v Dodržení kapacity vlaku, a to především vlivem neschopností vozidel řady 471 a 814.2. Pozitivní je situace v případě Plnění GVD – přesnost provozu, kde celoroční výsledek ukazuje, že více než 94% vlaků PID na území Prahy jelo včas nebo se zpožděním do pěti minut, což je sice o necelé dva procentní body horší hodnota než v roce 2013, je však třeba brát v úvahu rozsáhlou výlukovou činnost, která v loňském roce probíhala v pražském železničním uzlu. Uspokojivá je i situace v Čistotě vozidel, byť zde by se dílčí problémy také našly, jedná se však spíše o jednotlivé případy. Menší spokojenost panuje v případě Informování ve vlacích a Informování ve stanicích a zastávkách a ve výskytu Rizikových situací.

Standard kvality Úroveň náročnosti Plnění 2014
Plnění odjetých km 99,5 % 99,69% / 99,90% *
Dodržení kapacity vlaku 99,5 % 99,26 %
Bezbariérovost vlaků 60 % 84,65 %
Garance bezbariérových vlaků 99,5 % 99,66 %
Bezbariérovost stanic a zastávek 25 % 42,00 %
Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích 100 % 99,39 %
Prodej jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách 100 % 100,00 %
Funkčnost označovačů jízdenek 95 % 98,90 %
Informování ve vlacích 90 % 87,99 %
Informování ve stanicích a zastávkách 80 % 70,78 %
Plnění GVD - přesnost provozu 80 % 94,35 % / 99,10 % *
Přípojové vazby 95 % 97,88 %
Chování jízdního a staničního personálu 100 % 100,00 %
Ústrojová kázeň 100 % 100,00 %
Čistota vozidel 80 % 81,87 %
Funkčnost a komfort vozidel 90 % 93,19 %
Čistota stanic a zastávek 80 % 91,06 %
Rizikové situace nestanoveno 99,83 %
Stáří vozidel 60 % 85,1 % / 0,88 % / 11,9 **
* …celkově / z viny dopravce
** …plnění standardu / nepřijatelné situace / průměrné stáří vozidel
zelené podbarvení …standard splněn
červené podbarvení …standard nesplněn

V souvislosti s vyhodnocením Standardů kvality v železniční dopravě došlo k vyhodnocení provozu také u dopravce KŽC Doprava na lince S34.

Bezproblémové je Plnění odjetých kilometrů, kdy za uplynulý rok nebyl splněn tento ukazatel pouze v měsíci v květnu, kdy však příčina nebyla na straně dopravce, ale provozovatele dráhy.

V měsíci říjnu došlo v několika případech k nasazení jiného než objednaného vozidla, a to z důvodu poruchy motorového vozu, který je na linku S34 běžně nasazován. Dopravce byl upozorněn, že podobné záměny vozidel jsou akceptovatelné pouze za určitých striktně daných podmínek (například situace, kdy je jedinou alternativou tento spoj zrušit) a musí se vyskytovat v naprosto minimálním rozsahu. Z hlediska vyhodnocení tak nebyl splněn standard Dodržení kapacity vlaku.

Dalším nesplněným standardem je Bezbariérovost vlaků. V tomto případě však postupuje dopravce v souladu s vědomím objednatele, a to především s ohledem na ekonomickou stránku provozu.

Určité nedostatky byly zjištěny v doplňkovém Prodeji a kontrole jízdních dokladů, což lze přičíst jisté nezkušenosti strojvedoucích v této věci, v současné době je již situace v této oblasti stabilizovaná.

Problém se v jednom případě objevil v Informování ve vlacích, kdy nebyly vyvěšeny všechny požadované informační materiály.

Taktéž v jednom případě byla zjištěna nepoužitelnost toalet, ve čtvrtém čtvrtletí tedy nebyl splněn standard Funkčnost a komfort vozidel.

Taktéž s vědomím objednatele není plněn standard Stáří vozidel, kdy jsou vozidla starší než požadovaných 25 let. Stejně jako v kritériu Bezbariérovost vlaku je toto dočasně tolerováno s ohledem na ekonomickou náročnost nákupu nových vozidel.

V rámci ročního vyhodnocení nebyly na lince S34 splněny tři standardy kvality PID v železniční dopravě, z nichž u dvou je toto objednatelem z ekonomických důvodů tolerováno. V ostatních kritériích se jednalo o jednotlivá pochybení či nefunkčnost a ne systémové problémy.

V rámci zvyšování kvality provozu byl v souladu se smlouvou s dopravcem na vozidla nainstalován audiovizuální informační systém, což považujeme za jeden z kroků ke zkvalitnění cestování na lince S34.

Standard kvality Úroveň náročnosti Plnění 2014
Plnění odjetých km 99,5 % 99,76% / 99,90% *
Dodržení kapacity vlaku 99,5 % 99,87 %
Bezbariérovost vlaků 80 % 0,00 %
Garance bezbariérových vlaků 99,5 %
Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích 100 % 97,56 %
Informování ve vlacích 90 % 97,56 %
Plnění GVD - přesnost provozu 85 % 95,61 % / 98,37 % *
Přípojové vazby 95 %
Chování jízdního a staničního personálu 100 % 100,00 %
Ústrojová kázeň 100 % 100,00 %
Čistota vozidel 80 % 90,74 % / 100 % / 0 %
Funkčnost a komfort vozidel 90 % 97,56 %
Rizikové situace nestanoveno 100,00 %
Stáří vozidel 70 % 0 % / 0 % / 31,75 **
* …celkově / z viny dopravce
** …plnění standardu / nepřijatelné situace / průměrné stáří vozidel
*** …celkově / z toho provozní / graffiti
zelené podbarvení …standard splněn
červené podbarvení …standard nesplněn

  

Přílohy

Tabulky a grafy s podrobným vyhodnocením pro jednotlivé dopravce (průběžně za rok 2014).

About Me 18.2.2015 86.7 Kb Stáhnout
Arriva Praha 18.2.2015 86.9 Kb Stáhnout
Bosák BUS 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
ČSAD MHD Kladno 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
ČSAD Polkost 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
ČSAD Střední Čechy 18.2.2015 87.0 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - autobusy 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - metro 18.2.2015 90.3 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - tramvaje 18.2.2015 92.0 Kb Stáhnout
Jaroslav Štěpánek 18.2.2015 86.9 Kb Stáhnout
Martin Uher 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
OAD Kolín 18.2.2015 86.7 Kb Stáhnout
Probo BUS 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
Stenbus 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
Vlastimil Slezák 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
Všichni dopravci (2014) 18.2.2015 99.2 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (1. čtvrtletí) 23.5.2014 94.0 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (2. čtvrtletí) 31.7.2014 92.5 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (3. čtvrtletí) 19.11.2014 200.1 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (4. čtvrtletí) 18.2.2015 200.9 Kb Stáhnout

Zpět do rubriky: Vyhodnocení