PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Pondělí 26.08.2019 11:50
zítra: Úterý 27.08.2019


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 18.2.2016 00:00      poslední změna: 10.3.2016

Vyhodnocení standardů kvality PID (2015)

Obsah

Metro
Tramvaje
Autobusy
Železnice
Přílohy

 

Standardy kvality definují jednotnou úroveň poskytovaných služeb a jsou účinným nástrojem pro měření, vyhodnocování a trvalé zlepšování kvality poskytovaných služeb v rámci Pražské integrované dopravy. Sledovány jsou jednotlivé aspekty kvality z pohledu cestujících (například bezbariérovost, přesnost provozu, informovanost nebo čistota) a s jednotlivými dopravci jsou pak řešeny nedostatky. Společně jsou hledána opatření k jejich nápravě nebo možnosti pro další zvyšování kvality služeb pro cestující veřejnost.

 

Metro

I další rok ostrého měření standardů kvality prokázal její vysokou úroveň, týkající se jak vozidel, tak stanic i provozního personálu metra. Některé dílčí nedostatky se v průběhu roku projevovaly pouze ve funkčnosti označovačů. U všech standardů však bylo dosaženo požadované úrovně náročnosti.

 

Tramvaje

Také u tramvají byl další rok ve znamení vysoké kvality. Jedinými dvěma nesplněnými standardy zůstala Čistota vozidel (zde však přes 90 % tvoří vandalismus) a Stáří vozového parku (překročení maximálního stáří 30 let u jednotlivých tramvají).

 

Autobusy

Rok 2015 byl již pátým rokem běžného měření a vyhodnocování standardů kvality PID pro autobusovou dopravu. Roční hodnocení dává objektivnější představu o dlouhodobé kvalitě jednotlivých dopravců a na základě výsledků za celý rok lze jednotlivé dopravce lépe porovnávat. Zvláště dopravce s malým podílem výkonů, u kterých mohly výsledky kvůli malému počtu měření značně kolísat. U standardů „stáří vozidel“ a „podíl nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku“ se hodnoty vztahují k 31.12.2015.

Obecně byl konstatován pozitivní trend postupného zvyšování kvality u většiny dopravců zejména u standardů bezbariérovost, stáří vozového paku, čistota vozidel a přesnost provozu (předjetí). I nadále pokračovala obnova vozového parku, pořizování nízkopodlažních vozidel nebo obnova zastávkových zařízení. Podařilo se tak navýšit podíl bezbariérově přístupných vozidel (z 58 % v roce 2014 na 61 % v roce 2015), což se promítlo také v jízdních řádech formou navýšení počtu garantovaně nízkopodlažních spojů. Průměrné stáří vozového parku za všechny dopravce je 8,5 let.

Nejčastěji neplněným standardem je stejně jako v roce 2014 Informování cestujících ve vozidlech (nesplnilo 10 ze 13 dopravců), většinou se ale nejedná o zásadní prohřešky, které by výrazně zhoršovaly podmínky pro cestování. Zčásti jde o technické závady na odbavovacím zařízení (jejich odstraňování řešíme společně i s dodavateli technických zřízení), částečně je neplnění úrovně náročnosti zaviněno nedodržováním povinností jednotlivými řidiči (zejména hlášení zastávek).

Negativní trend lze bohužel sledovat v souvislosti s prohlubujícím se nedostatkem řidičů napříč většinou dopravců. To mělo za následek pokles kvality provedené služby a zvýšený počet závad, které jsou sledovány v souvislosti s činností provozního personálu. Pro rok 2016 se podařilo vyjednat zvýšení dotace pro jednotlivé dopravce, což by se mělo odrazit v navýšení mezd řidičů a tím i jejich vyšší motivace. Tuto problematiku bude nutné sledovat i do budoucna a zohlednit v připravovaných výběrových řízeních na autobusové linky.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 % a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
MARTIN UHER*
STENBUS
ČSAD POLKOST
ABOUT ME
PROBO BUS
ČSAD MHD Kladno
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) ARRIVA PRAHA
OAD Kolín
ARRIVA Střední Čechy
ČSAD Střední Čechy
Jaroslav Štěpánek
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno 40 % a méně % standardů)

 

Železnice

a) České dráhy, a. s.

V součtu nebylo splněno sedm standardů kvality, což je obdobný výsledek jako v loňském roce. 

Problémy přetrvávají v Dodržení kapacity vlaku (byť v posledním kvartále byl standard splněn), kde se projevují závady jednotek 471 CityElefant, u nichž je v některých případech problém udržet v provozu jejich dostatečný počet i s ohledem na pravidelnou údržbu a opravy. S podobným problémem se potýkáme také u jednotek řady 814.2. U Bezbariérovosti stanic a zastávek předpokládáme vzhledem k dokončení modernizace dalších stávajících nebo výstavby nových stanic či zastávek výrazný posun a splnění standardu v dalším hodnoceném období.

Nesplněným standardem je Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích. Jednotlivé zjištěné případy byly s dopravcem projednány a u konkrétních zaměstnanců byly vyvozeny patřičné důsledky, případně byla shledána objektivní příčina neprovádění revize. 

V uplynulém roce docházelo k závadám také v Informování cestujících ve vlacích, a to na území hl. m. Prahy i Středočeského kraje. Ve standardu Informování ve stanicích a zastávkách v dohledné době předpokládáme alespoň dílčí zlepšení díky plánovanému zvýšení kvality vývěsních ploch. Ve dvou kvartálech nebyl splněn standard Rizikových situací z důvodu vzniku mimořádných událostí, při nichž však v drtivé většině docházelo pouze k materiálním škodám. Neplnění standardu Stáří vozidel je zapříčiněno stářím jednotek řady 451.

Závěrem lze říci, že problémy přetrvávají v Dodržení kapacity vlaku, a to především vlivem závad vozidel řady 471 a 814.2. Pozitivní je situace v případě Plnění GVD – přesnosti provozu, kde celoroční výsledek ukazuje, že více než 92 % vlaků PID na území hl. m. Prahy jelo včas nebo se zpožděním do pěti minut, což je sice přibližně o dva procentní body horší hodnota než v roce 2014, je však třeba brát v úvahu výlukovou činnost, která v loňském roce probíhala v pražském železničním uzlu i ve Středočeském kraji v naprosto mimořádném rozsahu. Uspokojivá je i situace v Čistotě vozidel, kde zejména v posledním čtvrtletí došlo k podstatnému zlepšení. Menší spokojenost již panuje v případě Informování ve vlacích a Informování ve stanicích a zastávkách a ve výskytu Rizikových situací.

Standard kvality Úroveň náročnosti Plnění 2015
Plnění odjetých km 99,5 % 99,63% / 99,87% *
Dodržení kapacity vlaku 99,5 % 99,17 %
Bezbariérovost vlaků 60 % 84,73 %
Garance bezbariérových vlaků 99,5 % 99,77 %
Bezbariérovost stanic a zastávek 25 % 34,19 %
Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích 100 % 99,72 %
Prodej jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách 100 % 100,00 %
Funkčnost označovačů jízdenek 95 % 99,64 %
Informování ve vlacích 90 % 86,66 %
Informování ve stanicích a zastávkách 80 % 70,51 %
Plnění GVD - přesnost provozu 80 % 92,49 % / 98,98 % *
Přípojové vazby 95 % 97,76 %
Chování jízdního a staničního personálu 100 % 100,00 %
Ústrojová kázeň 100 % 100,00 %
Čistota vozidel 80 % 80,02 %
Funkčnost a komfort vozidel 90 % 90,78 %
Čistota stanic a zastávek 80 % 89,22 %
Rizikové situace nestanoveno 99,13 %
Stáří vozidel 60 % 83,7 % / 2,97 % / 13,3 **
* …celkově / z viny dopravce
** …plnění standardu / nepřijatelné situace / průměrné stáří vozidel
zelené podbarvení …standard splněn
červené podbarvení …standard nesplněn

  

Přílohy

Tabulky a grafy s podrobným vyhodnocením pro jednotlivé dopravce (průběžně za rok 2015).

About Me 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
Arriva Praha 16.2.2016 87.6 Kb Stáhnout
Arriva Střední Čechy 16.2.2016 87.5 Kb Stáhnout
ČSAD MHD Kladno 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
ČSAD Polkost 16.2.2016 87.5 Kb Stáhnout
ČSAD Střední Čechy 16.2.2016 87.5 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - autobusy 16.2.2016 87.3 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - metro 16.2.2016 90.2 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - tramvaje 16.2.2016 92.0 Kb Stáhnout
Jaroslav Štěpánek 16.2.2016 87.5 Kb Stáhnout
Martin Uher 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
OAD Kolín 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
Probo BUS 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
Stenbus 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
Vlastimil Slezák 16.2.2016 87.3 Kb Stáhnout
Všichni BUS dopravci (2015) 16.2.2016 98.4 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (1. čtvrtletí) 18.5.2015 206.7 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (2. čtvrtletí) 20.8.2015 206.5 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (3. čtvrtletí) 26.11.2015 206.7 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (4. čtvrtletí) 16.2.2016 207.4 Kb Stáhnout

Zpět do rubriky: Vyhodnocení