PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ | englishEN
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Čtvrtek 23.11.2017 19:31, provoz podle pracovního dne
zítra: Pátek 24.11.2017, provoz podle pracovního dne

zveřejněno: 11.3.2010 14:51      poslední změna: 23.5.2011

Zřizovací listina organizace ROPID

Výňatek z dokumentu.

Na základě ustanovení § 68 odst. 2 písm. g) zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vydává Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 1551 ze dne 12.12. 2000, ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/41 ze dne 31.5.2001, č. 02/25 ze dne 12.12.2002 a č. 32/67 ze dne 17.12.2009 tuto 

ZŘIZOVACÍ LISTINU

příspěvkové organizace

Regionální organizátor pražské integrované dopravy

I.

Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2
Název: Regionální organizátor pražské integrované dopravy
Zkrácený název: ROPID
Sídlo: Rytířská 10, Praha 1
IČO: 60437359

II.
Vymezení hlavního účelu

Základním účelem je zabezpečování zájmů a potřeb hlavního města Prahy při vytváření, organizování a kontrole funkce systému hromadné přepravy osob v Praze a v jejím spádovém území.

III.
Předmět činnosti

 1. Organizování hromadné dopravy osob včetně ekonomie dopravy.
 2. Vytváření regionálního integrovaného systému přepravy osob.
 3. Organizování veřejných obchodních soutěží na zajištění subvencované hromadné dopravy osob.
 4. Uzavírání smluv o závazku veřejné služby k systému Pražské integrované dopravy za hlavní město Prahu v rámci zásad organizace hromadné dopravy osob schválených Radou hlavního města Prahy a rozpočtových prostředků schválených na tyto účely Zastupitelstvem hlavního města Prahy.
 5. Kontrola plnění smluv s objednateli a s dopravci.
 6. Rozvoj systémů hromadné dopravy osob.
 7. Zprostředkování dotací a tržeb z jízdného provozovatelům regionální hromadné dopravy osob a zajištění efektivního využití těchto prostředků pro přepravní výkony základní i ostatní dopravní obslužnosti. 
 8. Zpracování návrhů regionálních tarifních a odbavovacích systémů hromadné dopravy osob a prostředkování jejich realizace po předchozím projednání s příslušnými státními orgány a orgány samosprávy.
 9. Zajištění a distribuce informačních a propagačních materiálů k systému Pražské integrované dopravy.
 10. Vzdělávací a osvětová činnost v oblasti dopravních systémů.
 11. Činnosti související s projekty organizace veřejné dopravy včetně telematických řešení.
 12. Organizační a ekonomické poradenství v oblasti dopravy.
 13. Komplexní zajišťování informací včetně jízdních řádů na zastávkách Pražské integrované dopravy.

IV.
Statutární orgán

Statutárním orgánem organizace ROPID je ředitel organizace, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy.

Statutární orgán jedná za organizaci samostatně tím způsobem, že k názvu organizace či k otisku jejího razítka připojí svůj vlastnoruční podpis.

V.
Závěrečná ustanovení

 1. Organizace byla zřízena ke dni 1.12.1993 usnesením 33. Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 15 ze dne 25.11.1993.
 2. Touto zřizovací listinou se rušní zřizovací listina příspěvkové organizace ROPID, schválená usnesením 33. Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 15 ze dne 25.11.1993, ve znění schváleném usneseními rady Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 1299 ze dne 3.12.1993, č. 667 ze dne 17.5.1994, č. 201 ze dne 14.2.1995, č. 404 ze dne 28.4.1998, č. 1448 ze dne 28.11.2000 a č. 02/25 ze dne 12.12.2002.
 3. Organizace je povinna strpět kontroly hospodaření prováděné orgány zřizovatele a dodržovat jeho pokyny pro organizaci a provádění kontrol hospodaření.
 4. Organizace je oprávněna podepisovat za hlavní město Prahu právní úkony, které jsou schváleny Zastupitelstvem hlavního města Prahy nebo Radou hlavního města Prahy.
 5. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1.1.2010.


Zpět do rubriky: O systému