PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ | englishEN
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Čtvrtek 23.11.2017 19:13, provoz podle pracovního dne
zítra: Pátek 24.11.2017, provoz podle pracovního dne

zveřejněno: 10.9.2009 13:24      poslední změna: 29.10.2009

Autobusy Plzeňskou ulicí konečně plynule

V létě 2009 došlo po deseti letech došlo k dalšímu pokroku v preferenci na trase jedné z nejfrekventovanějších pražských autobusových linek – linka 167 zajišťuje spojení k motolské nemocnici až ve tříminutových intervalech. Opatření má zásadní vliv také pro linky 123, 130, 167, 191 a 217.

Historie

První liniové preferenční opatření v oblasti bylo realizováno v létě roku 1999 v podobě vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy ve směru do centra mezi ulicemi Prachnerovou a U Trojice. Vyhrazený jízdní pruh byl v řadících pruzích a křižovatkách přerušován a jeho platnost nebyla původně časově omezena, dodatečně bylo doplněno omezení platnosti na období přepravních špiček od pondělí do pátku (konkrétní časový rozsah byl upravován, nakonec se ustálil na dnešním rozsahu 6:00 – 10:00 a 14:00 – 19:00). V květnu 2009 byla na základě rozhodnutí odboru dopravy rozšířena platnost vyhrazeného jízdního pruhu i pro jízdní kola (především z bezpečnostních důvodů, aby nebyli cyklisté sevřeni mezi dvěma proudy rychlejších vozidel) a vybraná vozidla taxislužby.

Plzeňská Plzeňská Plzeňská
původní buspruh
 pod ul. Na Popelce
(stav do května 2009)
původní buspruh
pod Prachnerovou ul.
(stav do května 2009)
bus+cyklo+taxipruh
pod Prachnerovou ul.
(stav květen – srpen 2009)

Provoz před úpravou

V období přípravy prodloužení buspruhu byl dokumentován provoz v oblasti, spoje linky 167 mezi zastávkami Kotlářka a Klamovka běžně získávaly zpoždění 15–20 minut, spoje linky 123 mezi zastávkami Schodová a Klamovka zpoždění i 10 minut. Průměrná cestovní rychlost mezi zastávkami Kotlářka a Kavalírka dosahovala u linky 167 i jen 3,4 km/h (pro srovnání: rychlost chůze 4–5 km/h, plánovaná cestovní rychlost 25 km/h). Rychlost autobusu vycházela samozřejmě z rychlosti popojíždějící kolony (tramvaje jezdily rychleji).

Plzeňská Plzeňská Plzeňská
Kotlářka, zastávka
čas: 9:13:38
vzdálenost: 0 m
Kotlářka, za křižovatkou
čas: 9:14:45
vzdálenost: 170 m
Musílkova, průjezd křižovatkou
čas: 9:27:15
vzdálenost: 680 m
Plzeňská Plzeňská Plzeňská
Kavalírka, zastávka
čas: 9:29:16
vzdálenost: 860 m
Jinonická, průjezd křižovatkou
čas: 9:34:33
vzdálenost: 1300 m
Klamovka, zastávka
čas: 9:35:04
vzdálenost: 1400 m

Tento dopravní stav měl nepříznivý vliv i v souběžné Nepomucké ulici, kterou se řidiči pokoušeli objíždět kolony v Plzeňské ulici. Provoz průjezdné dopravy znamenal zhoršení bezpečnostních poměrů na důležitém pěším přístupu z oblasti Cibulka k zastávkám Kotlářka a na přístupech k základní škole a vedl ke vzniku kolon vozidel i v Musílkově ulici s negativním vlivem na provoz linky 123. Situaci navíc komplikovalo nelegální blokování křižovatek vozidly, což přispívalo ke zdržování jinak preferovaných tramvají.

Plzeňská Plzeňská Plzeňská
výjezd z Nepomucké ul. kolona v Píseckého ul. vzdutí v Musílkově ul.
Plzeňská Plzeňská Plzeňská
zablokovaná křižovatka
 u Kavalírky
zablokovaná křižovatka
i přechod u Kavalírky
zablokovaná křižovatka
u Kotlářky

Následkem těchto skutečností bylo nejen prodloužení jízdní doby pro cestující, ale „rozpad“ plánovaného jízdního řádu a často kapacitní nedostatečnost jednotlivých spojů (v obou směrech), protože provoz linek nemohl být zajišťován v plánovaných intervalech. Ve směru do centra města cestující často volili přestup na tramvaje, kterých se kolony téměř netýkají.

Projekt

Výchozím podkladem byla studie prodloužení vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy o úsek mezi ulicí Pod Kotlářkou a Prachnerovou, která byla zpracována v roce 2008 na základě zadání Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. Součástí studie byla i změna jednosměrnosti Nepomucké ulice, která byla původně průjezdná ve směru do centra. Studie byla v polovině roku 2009 dopracována do projektu vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy, jízdní kola a taxi a na tento projekt byla příslušnými silničními správními úřady (odbory dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, resp. MČ Praha 5) vydána Stanovení místní úpravy provozu. Na přelomu srpna a září 2009 byly úpravy realizovány přímo na komunikacích.

Plzeňská Plzeňská Plzeňská
svislé dopravní značení vodorovné dopravní značení počátek vyhrazeného
 jízdního pruhu na Kotlářce
Plzeňská Plzeňská Plzeňská
otočená jednosměrnost
v Nepomucké ul.
preferováni spolu Plzeňská ul.

Preference v Košířích v číslech

Délky úseků s preferencí
úsek liniové preference v provozu od roku délka úseku [m]
Pod Kotlářkou (50 m za) – Prachnerova (50 m za) 2009 1350
Prachnerova (50 m za) – U Trojice 1999 950
Pod Kotlářkou (50 m za) –  U Trojice celkem 2300

 

Intenzity provozu autobusových linek PID
mezi ulicemi mezi zastávkami linky počet spojů
7:00-8:00
průměrný interval
[min.]
Pod Kotlářkou – Musílkova Kotlářka – Kavalírka 167 18 3,33
Musílkova – Jinonická Kavalírka – Klamovka 123, 167 25 2,40
Jinonická – Prachnerova Klamovka 123, 130, 149, 167 29 2,07
Prachnerova – U Trojice Klamovka – Anděl 123, 130, 167, 191, 217 39 1,54

 

Přínosy a dopady nového stavu

Nové opatření přispělo ke zlepšení pravidelnosti a plynulosti provozu autobusových linek, což umožňuje zajistit rychlou a kvalitní přepravu dle jízdního řádu.
Problémem zůstávají místa, kde se slučuje více proudů vozidel do jednoho jízdního pruhu – jedná se zejména o začátek vyhrazeného jízdního pruhu u zastávky Kotlářka (obdobné problémy se „zipováním“ byly u staršího úseku za Prachnerovou ulicí) a místa za křižovatkami se silnějšími vjezdy (Musílkova, Jinonická, Prachnerova). Tato zdržení jsou však ve srovnání s celkovým původním zdržením minimální a u časově omezeného vyhrazeného jízdního pruhu obtížně řešitelná (je nutné zajistit „plnohodnotné“ řazení).

Prodloužení vyhrazeného jízdního pruhu má samozřejmě dopady na provoz individuální automobilové dopravy. Poznatky z reálného provozu potvrdily předpoklady o posunutí začátku kolony (před prodloužením obvykle mezi zastávkami Poštovka a Kotlářka) o cca 700–1000 m (tzn. mezi zastávky Vozovna Motol a Hotel Golf). Toto prodloužení je způsobeno „přemístěním“ vozidel původně popojíždějících v pravém jízdním pruhu ulice Plzeňské, v Nepomucké a Musílkově ulici. Celkově by však pro automobilovou dopravu nemělo dojít k zásadní změně v času potřebném pro průjezd úsekem mezi Motolem a Smíchovem, pouze se mění rychlost jízdy v jednotlivých úsecích. Naopak pro oblast Cibulek přináší nová úprava rychlejší výjezd z obytné zástavby, protože výjezd na Plzeňskou ulici není zahlcován tranzitní dopravou původně využívající průjezd Nepomuckou ulicí.

Obdobné pozitivní dopady se projevily pro veškerou dopravu i na bočních výjezdech ze zástavby ulicemi Na Zámečnici, Jinonická a Podbělohorská – Prachnerova. Rychlejším a plynulejším průjezdem úseku od Kotlářky po Klamovku má tato změna pozitivní vliv i pro boční výjezd od Motola ulicí Pod Kotlářkou, což dokazuje modelové sledování v úseku prodlouženého buspruhu – sledovaný osobní automobil se v tomto úseku pohyboval průměrnou rychlostí 9,2 km/h (tedy zhruba trojnásobnou než před úpravou).

Plzeňská Plzeňská Plzeňská
Kotlářka, křižovatka
čas: 9:06:47
vzdálenost: 0 m
Kavalírka, zastávka
čas: 9:12:40
vzdálenost: 760 m
Klamovka, zastávka
čas: 9:15:20
vzdálenost: 1300 m

Nadále zůstávají pro propustnost celého tahu limitující křižovatky s provozem řízeným světelnými signalizacemi. Úplně původně to byly křižovatky v oblasti Duškova – Mozartova – Plzeňská, v případě původního buspruhu také křižovatka Vrchlického × Na Popelce × Starokošířská, v novém stavu to je dvojice křižovatek Plzeňská × Jinonická a Plzeňská × Prachnerova.

 

Možná, že provedené změny přispějí i k tomu, že někteří řidiči či spolucestující zkusí vyměnit automobil za tramvaj, autobus nebo jízdní kolo. Tím by prospěli nejen městu a životnímu prostředí, ale i sobě – civilizační nemoci jsou často přímo připisovány omezení pohybu, které souvisí i s nepřiměřeným užíváním automobilu.


Zpět do rubriky: Preference